Cum poţi deveni membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a RM

I. Noţiuni generale

1. Conform art. 9 al Legii nr.393-XIV din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie şi Statutului Camerei:

  1. Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător în domeniul comerţului, industriei, transporturilor, construcţiei şi prestării serviciilor, cu excepţia persoanelor prevăzute în alin.(2) al aceluiaşi articol, sunt membri ai Camerei în mod obligatoriu.
  2. Agenţii business-ului mic, persoanele fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, producătorii de producţie agricolă [gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asociaţiile lor, întreprinderile agricole şi/sau asociaţiile lor], consumatorii de apă, beneficiarii silvici şi alte persoane care nu se află sub incidenţa alin. (1) al aceluiaşi articol, pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.
  3. Calitatea de membru al Camerei încetează în caz de:

– lichidare a persoanei juridice sau anulare a înregistrării întreprinzătorului individual;
– retragere din Cameră a întreprinzătorului care are dreptul de a fi membru al acesteia pe principii benevole.

2. În baza acestor norme juridice la 19 martie 2004 Biroul Executiv al Camerei a aprobat „Regulamentului privind obţinerea şi încetarea calităţii de membru al CCI a RM, procesul – verbal nr.11/3″.

II. Modalitatea obţinerii calităţii de membru al CCI a RM
Acordarea calităţii de membru al CCI a RM agenţilor economici se efectuează de către Biroul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a RM şi se examinează în baza următoarelor acte:

Taxa de înscriere, la înregistrarea întreprinderii în calitate de membru al Camerei, constituie сuantumul de un salariu minim pe ţară (2380 lei).
Pentru anul 2017 сuantumul cotizaţiilor de membru al CCI a fost stabilit conform clasificării prevăzute în Legea Nr. 206 din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, după cum urmează:

 • Pentru întreprinzători individuali înregistraţi ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător –200 lei.
 • Pentru întreprinderi micro şi mici – 800 lei.
 • Pentru întreprinderi mari – 1600 lei.

Termenul limită de achitare a cotizaţiei de membru al CCI: 30 decembrie 2017.

Actele primare pentru obţinerea calităţii de membru sunt depuse de agenţii economici la Direcția management intern și logistică a CCI sau la filialele CCI. Directorii filialelor prezintă documentele indicate mai sus Direcției management intern și logistică a CCI, care le înaintează spre examinare la şedinţa Biroului Executiv. Agentul economic obţine calitatea de membru al CCI după adoptarea deciziei Biroului Executiv al CCI şi achitarea taxei de înscriere şi cotizaţiei de membru. Agentului economic, ce a devenit membru al CCI i se eliberează carnet de membru şi se înregistrează în Registrul Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie.

III. Drepturile şi obligaţiile membrilor CCI a RM

Conform Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie a RM:

Membrii Camerei sunt în drept:

 1. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei prin reprezentanţii săi;
 2. Să beneficieze de serviciile acordate de Cameră;
 3. Să solicite sprijinul Camerei pe problemele ce ţin de competenţa ei;
 4. Să participe la cursurile, conferinţele şi celelalte acţiuni organizate de Cameră pentru instruirea şi reciclarea lor;
 5.  Să propună spre examinare organelor de conducere ale Camerei chestiuni în problemele ce ţin de competenţa Camerei;
 6.  Să beneficieze de alte drepturi prevăzute de legislaţie.

Membrii Camerei sunt obligaţi:

 1. Să respecte Statutul CCI şi deciziile organelor de conducere ale Camerei;
 2. Să plătească taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale stabilite de Consiliul Camerei, conform legii;
 3.  Să-şi desfăşoare activitatea respectând legile ţării şi uzanţele corecte în comerţ, evitând orice acte de concurenţă neloială;
 4.  Să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege.

IV. Încetarea calităţii de membru şi excluderea din registrul membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a RM

 1. Temei a încetării calităţii de membru al CCI a RM poate servi cererea depusă de membrul CCI, lichidarea întreprinderii, reorganizarea;
 2. Excluderea din rândul membrilor CCI a RM se efectuează în caz de nerespectare a obligaţiunilor sale în calitate de membru al Camerei stipulate în art.11 al Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie a RM;
 3.  Excluderea şi încetarea calităţii de membru al CCI se efectuează de către Biroul Executiv al CCI, la prezentarea actelor necesare de către Direcția management intern și logistică a CCI;
 4.  Agentul economic, ce a fost exclus din rândul membrilor CCI îşi pierde calitatea de membru al CCI a RM din data adoptării deciziei Biroului Executiv.

V. Evidenţa membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

 1. Evidenţa membrilor CCI a RM se efectuează de către Direcția management intern și logistică a CCI.
 2. Actele primare depuse pentru obţinerea calităţii de membru (cererea, copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, lista fondatorilor, ancheta membrului, informaţie despre direcţiile principale de activitate şi rezultatele activităţii întreprinderii) se păstrează la Camera de Comerţ şi Industrie (Direcția management intern și logistică) şi copia actelor la locul depunerii cererii (filialele CCI).
 3. În termen de 5 zile de la îndeplinirea cerinţelor prevăzute Direcția management intern și logistică introduce în Registrul Membrilor CCI datele despre agentul economic care a devenit membru. În cazul excluderii din rândul membrilor, modificările în Registrul Membrilor CCI se vor face în acelaşi termen.
 4. Carnetul de membru al CCI a RM se eliberează de către Camera de Comerţ şi Industrie a RM (Direcția management intern și logistică) şi se înmânează la locul depunerii actelor.

Telefon de contact: (235) 2 44 61. 

E-mail: orhei@chamber.md; vatamaniuc_cristina@mail.ru

 

Distribuie acest articol: